Casa Verde 150milioane/2016 – 6000lei pt instalații fotovoltaice

Programul “Casa Verde” a fost deblocat la sfarsitul anului trecut, cand s-au aprobat cateva mii de dosare depuse la Agentiile Fondului de Mediu din tara in 2011. Surse din cadrul Ministerului Mediului sustin ca programul ar putea fi reluat din acest an, dar totul depinde de destinatia care va fi data banilor care vor fi colectati in Fondul de Mediu.
Agentia Fondului de Mediu a fost cuprinsa de efervescenta la sfarsitul anului trecut cand, casa_verdeintr-o luna si jumatate, intre 4 noiembrie si 15 decembrie, au fost aprobate peste 7300 de dosare, iar alte 2300 respinse. Pentru comparatie, din luna iulie 2011 si pana in noiembrie 2014 au fost analizate mai putin de 15.000 de dosare. Persoanelor fizice care au obtinut aprobare primesc sume nerambursabile de pana la 6.000 lei, daca isi instaleaza panouri solare sau centrale pe peleti, si de pana la 8.000 de lei daca isi instaleaza pompe de caldura. Pentru a beneficia de aceste sume solicitantii au termen de 60 de zile de la obtinerea aprobarii, pentru semnarea contractului. Apoi, in termen de un an trebuie sa instaleze sistemele, pe cheltuiala proprie. Dupa finalizarea lucrarilor solicita Agentiei Fondului de Mediu decontarea cheltuielilor eligibile, stabilite prin contract.
Sursa – energy-center.ro/casa-verde-reporneste-finantare-pentru-50000-gospodarii

Pentru 2016 Fondul de Mediu acordă suma de 150 milioane lei, față de 100 de milioane / 2011. Până la 6000 Ron pentru instalaţii de panouri solare.

1. Cine poate beneficia de programul Casa Verde, privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă?
Solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
– este persoana fizică care işi are domiciliul pe teritoriul României;
– este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul;
– imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publică;
– nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetele locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
– în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

2. Pentru ce tipuri de instalaţii puteţi să obtineţi finanţare? Care este suma maximă care se acordă pentru fiecare tip de proiect?
– până la 6000 Ron pentru instalaţii de panouri solare;
– până la 8000 Ron pentru instalaţii de pompe de căldură;
– până la 6000 Ron pentru instalaţii de producerea energiei termice cu cazane pe baza de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

3. Pot fi cumulate mai multe tipuri de instalaţii?
În cazul cumulării în cadrul aceluiaşi proiect a două tipuri de instalaţii, cuantumul finanţării solicitate nu poate depăşi valoarea cea mai mare acordată unui tip de proiect din cele două cumulate în cadrul programului.

4. Unde se depun documentele pentru obţinerea finanţării?
Dosarul de finanţare conţinând toate documentele obligatorii va fi depus personal de către solicitant la sediul Agenţiei Judeţene pentru Proţecţia Mediului pe raza căruia îşi are domiciliul.

5. Ce documente sunt necesare pentru obţinerea finanţării?
– cerere de finanţare nerambursabilă completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
– declaraţie pe propria răspundere completată şi semnată de către solicitant, în original;
– copie de pe actul de identitate al solicitantului;
– adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, în original;
– extras de carte funciară care să ateste dreptul de proprietate/ coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/ în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizaţie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în construcţie, valabil la data depunerii.
– copia cărții funciare și extras de carte funciară individuală, pentru proprietăți comune, pot fi maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1(un) întreg;
– autorizație de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobile aflate în construcție, valabilă la data depunerii, inclusiv ordinul de începere a lucrărilor emise în conformitate cu legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;
– certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora işi are domiciliul solicitantul;
– un plic pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, precum şi sesiunea de depunere.

6. Când se poate depune dosarul pentru obţinerea finanţării?
Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere – publicat pe situl www.afm.ro sau www.mmediu.ro.

7. Când primeşte solicitantul finanţarea?
Dupa achiziţionarea, montarea, punerea în funcţiune a instalaţiei şi depunerea dosarului de decontare la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul.

8. Până când se depune dosarul de decontare?
Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și încetează valabilitatea la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării.

9. Ce documente trebuie depuse în vederea decontării?
– cererea de tragere completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar;
– contractul de execuţie, în copie legalizată;
– factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta şi în original, în vederea certificării conformităţii de către personalul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului responsabil cu derularea Programului);
– documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituţiei financiar bancare însoţite de OP-uri) şi/ sau chitanţa;
– proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în original;
– certificatul de garanție emis de producător pentru instalație, în copie;
– un plic pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, precum şi numărul şi data contractului de finanţare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea.

10. Care sunt cheltuielile eligibile?
– achiziţia de instalaţii pentru producerea de energie termică, inclusiv instalaţii pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
– cheltuieli cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;
– taxa pe valoarea adaugată (TVA);
– sunt eligibile numai cheltuieli efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

11. Se acordă plăţi în avans?
Autoritatea nu acordă plaţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de servicii/ produse lucrări aferente proiectului.

12. Când se organizează sesiunea de finanțare?
– datele privind începerea sesiunii de finanțare se publică pe pagina de internet a Autorității cu cel puțin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanțare.

Extrase din “Ordinul pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 310/05.05.2011.

Reclame

Despre Alex Imreh

http://www.aleximreh.ro http://www.facebook.com/alex.imreh 0742-669918
Acest articol a fost publicat în Clădiri Verzi, Subvenţii și etichetat , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s